اعتبارنامه ها

مدارک فنی بین المللی
 • MCSE و CCNA
 • Krone Certificate (Passive)
 • Brand-Rex Certificate (Passive)
 • ISMS Implementation
 • ISMS Lead Audit
 • CEH (Certified Ethical Hacker)
 • Security+
 • مديريت پروژه PMBOK و Prince2
 • مديريت خدمات IT
عضویت ها
 • عضو شوراي عالي انفورماتيك
 • رتبه 4 در امنیت تبادل اطلاعات
 • رتبه 4 در خدمات پشتیبانی
 • رتبه 4 در ارائه مشاوره و نظارت
 • عضو انجمن بين الملي ISACA
 • عضو انجمن بين المللي SANS
 • عضو انجمن رمز ايران
 • عضو انجمن مشاوران مديريت ايران
 • عضو اتحاديه ماشين اداري و رايانه و مخابرات
 • عضو انجمن انفورماتیک ایران