خدمات > طراحی، پیاده سازی و مدیریت شبکه های LAN و WAN

 • طراحی و نصب شبکه بصورت ساخت یافته (Structured) و بر اساس توپولوژی های متداول
 • کابل کشی شبکه های کامپیوتری
 • کابل کشی تلفن سانترال و PABX
 • کابل کشی برق و UPS
 • نصب nodeهای شبکه
 • نصب، آرایش و راه اندازی RACK
 • طراحی و نصب شبکه بصورت ساخت یافته (Structured) و بر اساس توپولوژی های متداول
 • کابل کشی شبکه های کامپیوتری
 • کابل کشی تلفن سانترال و PABX
 • کابل کشی برق و UPS
 • نصب nodeهای شبکه
 • نصب، آرایش و راه اندازی RACK