خدمات> طراحی و پیاده سازی مرکز داده

  • طراحی و پیاده سازی مراکز داده بر اساس استاندارد TIA 942
  • نصب کف و سقف کاذب
  • نصب سیستم گرمایشی
  • نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق
  • نصب درب ایمنی
  • نصب سیستمهای امنیتی و پایش ورود و خروج
  • نصب سیستمهای مانیتورینگ و پایش سیستمها