خدمات> مشاوره و پشتیبانی IT و ICT

 

  • پشتیبانی IT و ICT بصورت ساعتی، روزانه، ماهانه و پروژه ای
  • مشاوره IT و ICT
  • نظارت بر پروژه های IT و ICT
  • عیب یابی و اصلاح بهینه زیرساخت IT