خدمات> جابجائی ادارات

 

  • جابجائی کامپیوترها، سرورها، تجهیزات IT و غیره
  • خدمات قطع و برقرای مجدد ارتباطات
  • خدمات زیرساخت IT
  • خدمات تجهیزات IT
  • پیکره بندی مجدد تجهیزات